Top
F | E
A | A | A

Archivanfragen

Haller-Nachlass (Briefe, Handschriften)
Thomas Schmid, Burgerbibliothek Bern
E-Mail an Thomas Schmid
Tel. 0041 (0)31 320 33 66

 

Wissenschaftliche Anfragen

PD Dr. Dr. Hubert Steinke, Institut für Medizingeschichte, Universität Bern
E-Mail an Hubert Steinke

 

Haller-Datenbank
Dr. Martin Stuber, Historisches Institut, Universität Bern
E-Mail an Martin Stuber